ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
แผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลด 7.97 MB 101 2 พ.ย 64
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ดาวน์โหลด 0.37 MB 74 23 ส.ค. 65
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.5 ดาวน์โหลด 0.72 MB 70 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6 ดาวน์โหลด 0.37 MB 961 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.1 ดาวน์โหลด 17.46 MB 82 18 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.63 MB 110 19 มิ.ย. 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 59 12 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัย ครูโสพิน ดาวน์โหลด 0.01 MB 162 11 ก.ย. 64
งานวิจัยครูพิทักษ์ ดาวน์โหลด 0.43 MB 1,442 12 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัยครูศิริญาภรณ์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 79 12 ก.ย. 64
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.71 MB 104 4 พ.ย 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 90 4 พ.ย 64
แนวทางจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.56 MB 57 4 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ดาวน์โหลด 14.67 MB 80 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ดาวน์โหลด 6.00 MB 81 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ดาวน์โหลด 6.29 MB 74 9 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.3 ดาวน์โหลด 6.89 MB 73 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.2 ดาวน์โหลด 2.16 MB 73 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.4 ดาวน์โหลด 3.99 MB 71 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.5 ดาวน์โหลด 3.35 MB 69 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.6 ดาวน์โหลด 3.74 MB 68 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 95 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 72 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.3 ดาวน์โหลด 1.46 MB 71 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4 ดาวน์โหลด 1.29 MB 85 10 พ.ย 64
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ดาวน์โหลด 17.59 MB 69 15 พ.ย 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 9.01 MB 126 26 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลด 1.14 MB 49 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 2.24 MB 55 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 2.13 MB 271 18 พ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 - 2567 ดาวน์โหลด 2.65 MB 94 2 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.14 MB 61 23 ส.ค. 65
เอกสารอบรม ว9/2564 5 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 6.48 MB 1,313 5 ต.ค. 64
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 176 27 ต.ค. 64
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 13.08 MB 69 7 พ.ย 64
กลุ่มบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 1.02 MB 55 23 ส.ค. 65
แผนงานธุรการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 19 20 ธ.ค. 65
มาตรการและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด 0.08 MB 162 26 พ.ค. 64
คู่มือ แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลด 0.79 MB 58 4 พ.ย 64
แผนงานธุรการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.11 MB 87 19 พ.ย 64
แผนภูมิงานธุรการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 41 19 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียน     ครั้ง วันที่
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.40 MB 55 5 ต.ค. 65
ยื่นเสนอซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.39 MB 120 2 มิ.ย. 64
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 88 29 มิ.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ดาวน์โหลด 0.15 MB 101 4 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2] ดาวน์โหลด 0.14 MB 109 12 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 3] ดาวน์โหลด 0.16 MB 78 17 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 4] ดาวน์โหลด 0.17 MB 85 26 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 5] ดาวน์โหลด 0.17 MB 82 4 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 6] ดาวน์โหลด 0.52 MB 110 12 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 7] ดาวน์โหลด 0.20 MB 82 17 ก.ย. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 95 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.30 MB 96 6 ต.ค. 64
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลด 0.13 MB 276 19 ต.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2/2565] ดาวน์โหลด 0.15 MB 73 9 ม.ค. 65
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 1/2565] ดาวน์โหลด 0.13 MB 40 9 ม.ค. 65
แจ้งนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ดาวน์โหลด 0.12 MB 72 9 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 73 6 เม.ย. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.13 MB 75 26 เม.ย. 65
ประกาศผลการยื่นซองประมูลร้านค้าอาหาร ดาวน์โหลด 0.62 MB 75 12 พ.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 78 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 65 26 ก.ค. 65
เกียรติบัตร     ครั้ง วันที่
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 69 อังกะลุง ดาวน์โหลด 2.07 MB 50 24 ส.ค. 65
เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ดาวน์โหลด 0.24 MB 75 26 ส.ค. 65
โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต 2565 ดาวน์โหลด 1.78 MB 74 28 ส.ค. 65
โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.48 MB 85 28 ส.ค. 65
เกียรติบัตรอบรมการเขียนแผนฯ สู่ PA4 ดาวน์โหลด 1.02 MB 62 31 ส.ค. 65
เกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center ดาวน์โหลด 1.16 MB 57 7 ก.ย. 65
เกียรติบัตร "เด็กไทยมีวินัย วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจ สุขภาพ" ดาวน์โหลด 1.39 MB 71 8 ก.ย. 65
รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย ดาวน์โหลด 1.34 MB 53 9 ก.ย. 65
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย 2565 ปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.12 MB 56 20 ก.ย. 65
เกียรติบัตร ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.27 MB 22 2 พ.ย 65
เกียรติบัตรคณะทำงาน ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.55 MB 24 11 พ.ย 65
เกียรติบัตรเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 27 11 พ.ย 65
โล่ ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 1.40 MB 22 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ต้น ดาวน์โหลด 6.26 MB 22 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ปลาย ดาวน์โหลด 10.88 MB 26 15 พ.ย 65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 13.29 MB 19 8 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรเข้าค่ายลูกเสือ 2565 ดาวน์โหลด 0.36 MB 10 24 ม.ค. 66
เกียรติบัตรครู กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.56 MB 48 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.34 MB 44 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตร Smart Teacher 2/2563 ดาวน์โหลด 0.42 MB 232 3 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ดาวน์โหลด 0.36 MB 114 28 พ.ค. 64
เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 81 5 ต.ค. 64
เกียรติบัตร ITA 2020 ดาวน์โหลด 0.66 MB 77 27 ต.ค. 64
เกียรติบัตร Obec Awards 2563 ระดับภาค ดาวน์โหลด 0.19 MB 74 27 ต.ค. 64
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน 2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 71 28 ต.ค. 64
SMART TEACHER 2564 ดาวน์โหลด 2.33 MB 69 7 เม.ย. 65
Pre-Obec Awards 2564 ดาวน์โหลด 1.84 MB 59 29 เม.ย. 65
เกียรติบัตร อบรม Google For Education ดาวน์โหลด 0.47 MB 66 9 พ.ค. 65
อบรมสถาบันไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.60 MB 67 9 พ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน-ไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.27 MB 66 9 พ.ค. 65
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ดาวน์โหลด 0.54 MB 38 25 ก.ค. 65
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.74 MB 322 3 พ.ค. 64
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (ผอ.) ดาวน์โหลด 0.62 MB 132 7 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด 0.37 MB 74 5 พ.ย 64
อื่น ๆ     ครั้ง วันที่
ตราโรงเรียน ดาวน์โหลด 1.33 MB 115 7 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือก Best Practice 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 166 3 พ.ย 64
คู่มือครูเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหาร ดาวน์โหลด 11.68 MB 70 9 ก.ย. 65
ประกาศ รางวัลระบบการดูแลช่วยแหลือ ดาวน์โหลด 10.42 MB 59 12 ก.ย. 65
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ดาวน์โหลด 0.20 MB 51 29 ก.ย. 65
ผลการประเมิน ITA Online 2565 ดาวน์โหลด 0.19 MB 27 2 พ.ย 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.72 MB 8 30 ม.ค. 66
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลด 6.09 MB 5,513 12 ก.ค. 64
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ดาวน์โหลด 0.75 MB 112 5 ต.ค. 64
เว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.07 MB 158 12 พ.ย 64
แบบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนแร่วิทยา ดาวน์โหลด 0.14 MB 60 26 เม.ย. 65