โรงเรียนแร่วิทยา ยินดีต้อนรับสู่
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(External Integrity and Transparency Assessment : EIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
(Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 
 
 

ไฟล์คำสั่งโรงเรียนแร่วิทยา แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity& Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566