ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนแร่วิทยา ตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสุรินทร์ กองการมัธยมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยได้รับอนุมัติให้จัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 ตั้งอยู่ที่  112  หมู่ที่ 5  บ้านกันเตรียง  ตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ และเริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อวันที่ 14  เมษายน  พ.ศ. 2535  และเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เมื่อปี พ.ศ. 2540  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโรงเรียนแร่วิทยา ตั้งอยู่ในตำบลบ้านแร่  อำเภอเขวาสินรินทร์  ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันนออกเฉียงเหนือของจังหวัดสุรินทร์  มีระยะทางจากโรงเรียนแร่วิทยาถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ รวมระยะทางประมาณ  20  กิโลเมตร  สภาพชุมชนในเขตพื้นที่บริการชุมชนชนบท  ประชากรมีเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  นับถือศาสนาพุทธ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   

          วันที่ 20 เมษายน 2535  เริ่มสร้างอาคารแบบชั้วคราว แล้วเสร็จในวันที่ 14 เมษายน 2535 ด้วยความร่วมแร่ง ร่วมใจจากพี่น้อง ชาวบ้านทั้งหญิง-ชาย คนแก่และหนุ่มสาวจากบ้านกันเตรียง หมู่ 5 และหมู่บ้านใกล้เคียงมาช่วยสร้างอาคารชั่วคราวและเจาะบาดาล
         พุทธศักราช 2535-2539 เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
         8 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนแร่วิทยา  โดยมีนายเผด็จศึก บูรณ์เจริญ เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนและเป็นผู้บริหารโรงเรียนตามลำดับ
         ปัจจุบันเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6