ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 1 0 1
ข้าราชการครู 3 7 10
พนักงานราชการ 2 0 2
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 7 12
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 7 8 15
รวมทั้งหมด 7 8 15