ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 0 1 1
ข้าราชการครู 4 7 11
พนักงานราชการ 1 0 1
อัตราจ้าง 0 0 0
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 0 1 1
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 5 7 12
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 6 9 15
รวมทั้งหมด 6 9 15