ดาวน์โหลด

กลุ่มบริหารวิชาการ     ครั้ง วันที่
แผนพัฒนาด้านการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดาวน์โหลด 7.97 MB 314 2 พ.ย 64
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารวิชาการ ดาวน์โหลด 0.37 MB 230 23 ส.ค. 65
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.5 ดาวน์โหลด 0.72 MB 271 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.6 ดาวน์โหลด 0.37 MB 1,419 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.1 ดาวน์โหลด 17.46 MB 218 18 พ.ค. 64
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 2.63 MB 391 19 มิ.ย. 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 146 12 ก.ค. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัย ครูโสพิน ดาวน์โหลด 0.01 MB 348 11 ก.ย. 64
งานวิจัยครูพิทักษ์ ดาวน์โหลด 0.43 MB 2,890 12 ก.ย. 64
เผยแพร่ผลงานวิจัยครูศิริญาภรณ์ ดาวน์โหลด 0.09 MB 252 12 ก.ย. 64
ใบรายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.71 MB 265 4 พ.ย 64
แผนการนิเทศภายใน ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 1.70 MB 185 4 พ.ย 64
แนวทางจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.56 MB 169 4 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.1 ดาวน์โหลด 14.67 MB 317 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.2 ดาวน์โหลด 6.00 MB 258 9 พ.ย 64
แผนการจักเรียนรู้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ม.3 ดาวน์โหลด 6.29 MB 216 9 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.3 ดาวน์โหลด 6.89 MB 214 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.2 ดาวน์โหลด 2.16 MB 214 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.4 ดาวน์โหลด 3.99 MB 191 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.5 ดาวน์โหลด 3.35 MB 202 10 พ.ย 64
แผนการสอนทุจริตศึกษา ม.6 ดาวน์โหลด 3.74 MB 209 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 ดาวน์โหลด 0.86 MB 365 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.2 ดาวน์โหลด 0.54 MB 598 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.3 ดาวน์โหลด 1.46 MB 291 10 พ.ย 64
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4 ดาวน์โหลด 1.29 MB 292 10 พ.ย 64
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2560 (ปรับปรุง พ.ศ.2562) ดาวน์โหลด 17.59 MB 194 15 พ.ย 64
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 9.01 MB 558 26 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงบประมาณ     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงบประมาณ ดาวน์โหลด 1.14 MB 208 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 2.24 MB 227 23 ส.ค. 65
แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด 2.13 MB 456 18 พ.ค. 64
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2565 - 2567 ดาวน์โหลด 2.65 MB 397 2 ก.ค. 65
กลุ่มบริหารงานบุคคล     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 0.14 MB 199 23 ส.ค. 65
เอกสารอบรม ว9/2564 5 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลด 6.48 MB 3,845 5 ต.ค. 64
ประกาศชั่วโมงปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 371 27 ต.ค. 64
คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ดาวน์โหลด 13.08 MB 187 7 พ.ย 64
กลุ่มบริหารทั่วไป     ครั้ง วันที่
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล ดาวน์โหลด 1.02 MB 186 23 ส.ค. 65
แผนงานธุรการประจำปี 2565 ดาวน์โหลด 0.10 MB 164 20 ธ.ค. 65
ประกาศนโยบายความปลอดภัย ปี 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 112 20 พ.ค. 66
มาตรการและแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด 0.08 MB 300 26 พ.ค. 64
คู่มือ แนวทางการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย ดาวน์โหลด 0.79 MB 174 4 พ.ย 64
แผนงานธุรการประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 0.11 MB 260 19 พ.ย 64
แผนภูมิงานธุรการ ดาวน์โหลด 0.08 MB 166 19 พ.ย 64
ประกาศโรงเรียน     ครั้ง วันที่
ประกาศโรงเรียนสีขาว ดาวน์โหลด 0.12 MB 1,644 8 มี.ค. 66
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.40 MB 193 5 ต.ค. 65
รายงานตัวและมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.18 MB 124 29 มี.ค. 66
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.12 MB 130 31 มี.ค. 66
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.13 MB 124 8 พ.ค. 66
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.15 MB 109 16 พ.ค. 66
กำหนดเปิดภาคเรียน 2/2566 ดาวน์โหลด 0.43 MB 66 6 ต.ค. 66
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อโรงเรียนแร่วิทยา ดาวน์โหลด 0.20 MB 63 18 ต.ค. 66
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ภาคเรียนที่ 2/2566 ดาวน์โหลด 0.22 MB 301 24 ต.ค. 66
หยุดเรียนกรณีพิเศษ 4-5 ม.ค. (ม.ปลาย) ดาวน์โหลด 0.49 MB 264 3 ม.ค. 67
ประกาศรับสมัครนักเรียน 2567 ดาวน์โหลด 3.38 MB 30 25 ม.ค. 67
แนวทางการลดและป้องกันผลกระทบ ฝุ่น P.M 2.5 ดาวน์โหลด 0.17 MB 21 4 มี.ค. 67
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 0.45 MB 30 24 มี.ค. 67
มาตรการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน ดาวน์โหลด 0.62 MB 45 24 มี.ค. 67
กำหนดการรายงานตัวและมอบตัว ม.1 ม.4 ปีการศึกษา 2567 ดาวน์โหลด 0.18 MB 25 25 มี.ค. 67
ยื่นเสนอซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียน ดาวน์โหลด 0.39 MB 293 2 มิ.ย. 64
นโยบายสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 228 29 มิ.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ดาวน์โหลด 0.15 MB 244 4 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2] ดาวน์โหลด 0.14 MB 254 12 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 3] ดาวน์โหลด 0.16 MB 211 17 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 4] ดาวน์โหลด 0.17 MB 218 26 ก.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 5] ดาวน์โหลด 0.17 MB 227 4 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 6] ดาวน์โหลด 0.52 MB 262 12 ก.ย. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 7] ดาวน์โหลด 0.20 MB 217 17 ก.ย. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 0.16 MB 252 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลด 0.30 MB 317 6 ต.ค. 64
นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่ ดาวน์โหลด 0.13 MB 2,116 19 ต.ค. 64
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 2/2565] ดาวน์โหลด 0.15 MB 207 9 ม.ค. 65
เปลี่ยนแปลงรูปบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 [ฉบับที่ 1/2565] ดาวน์โหลด 0.13 MB 151 9 ม.ค. 65
แจ้งนักเรียนในโรงเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID ? 19) ดาวน์โหลด 0.12 MB 207 9 มี.ค. 65
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน (Peer Review) 2564 ดาวน์โหลด 0.08 MB 344 6 เม.ย. 65
เสนอยื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.13 MB 216 26 เม.ย. 65
ประกาศผลการยื่นซองประมูลร้านค้าอาหาร ดาวน์โหลด 0.62 MB 290 12 พ.ค. 65
ประกาศค่าเป้าหมายโรงเรียนแร่วิทยา ปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 176 6 ต.ค. 64
ประกาศค่าเป้าหมาย การศึกษา 2565 ดาวน์โหลด 0.15 MB 203 26 ก.ค. 65
ขยายเวลายื่นซองประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหาร ปีการศึกษา 2566 ดาวน์โหลด 0.14 MB 127 18 พ.ค. 66
เกียรติบัตร     ครั้ง วันที่
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม 69 อังกะลุง ดาวน์โหลด 2.07 MB 173 24 ส.ค. 65
เกียรติบัตรการเข้าร่วมประชุมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกActive Learning ดาวน์โหลด 0.24 MB 207 26 ส.ค. 65
โล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต 2565 ดาวน์โหลด 1.78 MB 199 28 ส.ค. 65
โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด 1.48 MB 224 28 ส.ค. 65
เกียรติบัตรอบรมการเขียนแผนฯ สู่ PA4 ดาวน์โหลด 1.02 MB 227 31 ส.ค. 65
เกียรติบัตร การประชุมเชิงปฏิบัติการ OBEC Content Center ดาวน์โหลด 1.16 MB 185 7 ก.ย. 65
เกียรติบัตร "เด็กไทยมีวินัย วิสัยทัศน์กว้างไกล ใส่ใจ สุขภาพ" ดาวน์โหลด 1.39 MB 213 8 ก.ย. 65
รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย ดาวน์โหลด 1.34 MB 186 9 ก.ย. 65
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย 2565 ปีที่ 2 ดาวน์โหลด 0.12 MB 184 20 ก.ย. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.27 MB 168 2 พ.ย 65
เกียรติบัตรคณะทำงาน ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 0.55 MB 159 11 พ.ย 65
เกียรติบัตรเยี่ยมบ้านนักเรียน 2565 ดาวน์โหลด 0.12 MB 188 11 พ.ย 65
โล่ ITA Online 2022 ดาวน์โหลด 1.40 MB 175 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ต้น ดาวน์โหลด 6.26 MB 171 15 พ.ย 65
โล่ Active Learning ม.ปลาย ดาวน์โหลด 10.88 MB 171 15 พ.ย 65
การแข่งขันศิลปหัตถกรรม สพม.สุรินทร์ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 13.29 MB 156 8 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรเข้าค่ายลูกเสือ 2565 ดาวน์โหลด 0.36 MB 165 24 ม.ค. 66
เกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.62 MB 89 14 ก.พ. 66
เกียรติบัตรการแข่งขัน Cover Dance A&T RMUTI Cover Dance Contest 2023 ดาวน์โหลด 0.26 MB 188 27 ก.พ. 66
เกียรติบัตร Best Pactices 2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 159 3 มี.ค. 66
เกียรติบัตร Best Pactices 2564 ดาวน์โหลด 0.22 MB 108 15 มิ.ย. 66
เกียรติบัตร Smart Teacher 2/2565 ดาวน์โหลด 1.94 MB 145 21 ก.ค. 66
เกียรติบัตรโรงเรียน ITA Online 2023 ดาวน์โหลด 0.32 MB 93 14 ก.ย. 66
เกียรติบัตร Smart Teacher 1/2566 ดาวน์โหลด 1.20 MB 85 16 ก.ย. 66
เกียรติบัตรเยี่ยมบ้านนักเรียน 2566 ดาวน์โหลด 0.23 MB 71 16 ก.ย. 66
กิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย 2565 ดาวน์โหลด 1.82 MB 100 17 ก.ย. 66
เกียรติบัตร สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง 2565 ดาวน์โหลด 0.86 MB 84 10 ต.ค. 66
เกียรติบัตร Smart Teacher 1/2566 ดาวน์โหลด 2.39 MB 44 17 ต.ค. 66
เกียรติบัตรสถานศึกษาปลอดภัย 2566 ปีที่ 3 ดาวน์โหลด 0.45 MB 58 7 พ.ย 66
เกียรติบัตร Health Station in School ดาวน์โหลด 0.47 MB 66 9 พ.ย 66
โล่ ITA Online 2023 ดาวน์โหลด 4.68 MB 62 10 พ.ย 66
เกียรติบัตร Best Practice ITA 2566 ดาวน์โหลด 0.77 MB 67 16 พ.ย 66
เกียรติบัตร โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว 2566 ดาวน์โหลด 4.44 MB 62 18 ม.ค. 67
Best Practices 2566 ภาษาอังกฤษ ดาวน์โหลด 0.64 MB 27 23 ก.พ. 67
Best Practices 2566 ความปลอดภัย ดาวน์โหลด 0.64 MB 22 23 ก.พ. 67
ครูดีเขวาสินรินทร์ ครูกุสุมา ดาวน์โหลด 32.21 MB 26 23 ก.พ. 67
ครูดีเขวาสินรินทร์ ครูศิริญาภรณ์ ดาวน์โหลด 0.58 MB 25 23 ก.พ. 67
ทักษะอาชีพ ดาวน์โหลด 0.86 MB 22 23 ก.พ. 67
วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน ดาวน์โหลด 0.18 MB 22 23 ก.พ. 67
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด 0.56 MB 26 23 ก.พ. 67
ผลงานนำเสนอ มหกรรมวิชาการ สพม.สุรินทร์ 2566 ดาวน์โหลด 2.79 MB 23 25 มี.ค. 67
เกียรติบัตรครู กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.56 MB 188 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตรนักเรียน กิจกรรมสิรินธรวิชาการ ดาวน์โหลด 1.34 MB 181 23 ส.ค. 65
เกียรติบัตร Smart Teacher 2/2563 ดาวน์โหลด 0.42 MB 521 3 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ดาวน์โหลด 0.36 MB 271 28 พ.ค. 64
เกียรติบัตรรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย 2564 ดาวน์โหลด 0.32 MB 196 5 ต.ค. 64
เกียรติบัตรโรงเรียน ITA Online 2020 ดาวน์โหลด 0.66 MB 198 27 ต.ค. 64
เกียรติบัตร Obec Awards 2563 ระดับภาค ดาวน์โหลด 0.19 MB 212 27 ต.ค. 64
รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับเงิน 2563 ดาวน์โหลด 0.29 MB 238 28 ต.ค. 64
SMART TEACHER 2564 ดาวน์โหลด 2.33 MB 238 7 เม.ย. 65
Pre-Obec Awards 2564 ดาวน์โหลด 1.84 MB 220 29 เม.ย. 65
เกียรติบัตร อบรม Google For Education ดาวน์โหลด 0.47 MB 199 9 พ.ค. 65
อบรมสถาบันไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.60 MB 204 9 พ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน-ไอเวิลด์ ดาวน์โหลด 0.27 MB 184 9 พ.ค. 65
การแข่งขันจัดตู้พรรณไม้น้ำ ดาวน์โหลด 0.54 MB 159 25 ก.ค. 65
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 ดาวน์โหลด 1.74 MB 528 3 พ.ค. 64
เกียรติบัตร OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2563 (ผอ.) ดาวน์โหลด 0.62 MB 296 7 พ.ค. 64
ใบประกาศสถานประกอบการ สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ภาคเรียนที่ 2 ดาวน์โหลด 0.37 MB 195 5 พ.ย 64
อื่น ๆ     ครั้ง วันที่
ตราโรงเรียน ดาวน์โหลด 1.33 MB 291 7 พ.ค. 64
ผลการคัดเลือก Best Practice 2564 ดาวน์โหลด 0.29 MB 407 3 พ.ย 64
ไทยมีงานทำ ดาวน์โหลด 0.45 MB 79 12 พ.ค. 66
คู่มือครูเฝ้าระวังโรคติดต่อทางอาหาร ดาวน์โหลด 11.68 MB 225 9 ก.ย. 65
ประกาศ รางวัลระบบการดูแลช่วยแหลือ ดาวน์โหลด 10.42 MB 276 12 ก.ย. 65
ผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ Active Learning ดาวน์โหลด 0.20 MB 185 29 ก.ย. 65
ผลการประเมิน ITA Online 2565 ดาวน์โหลด 0.19 MB 165 2 พ.ย 65
ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ดาวน์โหลด 0.72 MB 149 30 ม.ค. 66
หนังสือรับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) ดาวน์โหลด 2.10 MB 151 14 ก.พ. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 นักเรียน ระดับ ม.ต้น ดาวน์โหลด 3.43 MB 145 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 นักเรียน ระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด 2.93 MB 136 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 ครู ระดับ ม.ต้น ดาวน์โหลด 3.35 MB 121 27 เม.ย. 66
คู่มือเลือกตั้ง 66 ครู ระดับ ม.ปลาย ดาวน์โหลด 4.59 MB 177 27 เม.ย. 66
ประกาศผล สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง 2565 ดาวน์โหลด 0.18 MB 440 25 พ.ค. 66
ประกาศผลสถานศึกษาปลอดภัย 2566 ดาวน์โหลด 56.38 MB 91 25 ก.ค. 66
ประกาศผล ITA 2566 ดาวน์โหลด 0.31 MB 73 30 ส.ค. 66
ประกาศ เลื่อนวิทยฐานะ 2566 ดาวน์โหลด 0.29 MB 114 16 ก.ย. 66
ประกาศ โรงเรียนต้นแบบ Health Station in School ดาวน์โหลด 0.05 MB 98 17 ก.ย. 66
ผลการคัดเลือก รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565 [ระดับเขต] ดาวน์โหลด 0.07 MB 76 17 ก.ย. 66
ประกาศผลสถานศึกษาปลอดภัย 2565 ดาวน์โหลด 49.44 MB 97 17 ก.ย. 66
ผล OBEC AWARDS ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 [ระดับเขต] ดาวน์โหลด 0.57 MB 84 17 ก.ย. 66
สถานศึกษาปลอดภัย ปี 2565 [ระดับสหวิทยาเขต] ดาวน์โหลด 0.15 MB 89 17 ก.ย. 66
ผล Best Practice ITA Online 2566 ดาวน์โหลด 0.21 MB 82 6 ต.ค. 66
แบบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนแร่วิทยา 2/2566 ดาวน์โหลด 0.10 MB 314 24 ต.ค. 66
ประกาศผล โรงเรียนคุณธรรม 3 ดาว 2566 ดาวน์โหลด 0.29 MB 59 18 ม.ค. 67
ประกาศผล Best Practices 2566 ดาวน์โหลด 0.18 MB 22 23 ก.พ. 67
อนุมัติวิทยฐานะ (ครูอภิสิทธิ์) ดาวน์โหลด 0.19 MB 20 23 ก.พ. 67
ผลการประเมินสถานศึกษาสีขาวฯ ระดับเพชร ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ดาวน์โหลด 0.13 MB 7 4 เม.ย. 67
คู่มือปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลด 6.09 MB 6,152 12 ก.ค. 64
ประกาศผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 4 ดาวน์โหลด 0.75 MB 290 5 ต.ค. 64
เว็บไซต์ ดาวน์โหลด 0.07 MB 587 12 พ.ย 64
แบบเสนอประมูลร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียนแร่วิทยา ดาวน์โหลด 0.14 MB 170 26 เม.ย. 65