รางวัลโรงเรียน

ปีการศึกษา 2566
วันเดือนปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ เอกสารอ้างอิง
       
7 ก.ย. 2566 โรงเรียนที่ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ครบ 100% ผ่านระบบ Saren4child  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เกียรติบัตร
5 ก.ย. 2566 โรงเรียนต้นแบบ Health Station in School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
30 ส.ค. 2566 ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
เกียรติบัตร
25 ก.ค. 2566 สถานศึกษาปลอดภัย 2566  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศ
เกียรติบัตร
10 พ.ค. 2566 สถานศึกษาสีขาวฯ ระดับทอง ปีการศึกษา 2565 กศจ.สุรินทร์ ประกาศ
 
ปีการศึกษา 2565
วันเดือนปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ เอกสารอ้างอิง
11 พ.ย. 2565 โรงเรียนที่ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ครบ 100% ผ่านระบบ Saren4child  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เกียรติบัตร
1 ต.ค. 2565 การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ลำดับที่ 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศเกียรติบัตร
โล่รางวัล
24 ก.ย. 2565 ชนะเลิศ เหรียญทอง ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนต้นแบบการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ และแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
โล่รางวัล ม.ต้น
โล่ รางวัล ม.ปลาย
2 ก.ย. 2565 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก ระดับภูมิภาค ลำดับที่ 2 ระดับดีเด่น ระดับชาติ ประกาศ
27 ก.ค. 2565 รับการประเมิน สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2565 ระดับสหวิทยาเขต ระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 4 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
21 ก.ค. 2565 รางวัล “การคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDA) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2564” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
- สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ด้านบริหารจัดการ
- สถานศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
5 ก.ค. 2565 สถานศึกษาปลอดภัย 2565  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประกาศ
เกียรติบัตร
20 มิ.ย. 2565 รางวัลชนะเลิศ ระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
โล่รางวัล
11 มิ.ย. 2565 ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2565 - 2569)  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือรับรอง
30 เม.ย. 2565 กิจกรรม รณรงค์ ส่งเสริม การแต่งกายผ้าไทย ในเพจFacebook ถือตะกร้า นุ่งผ้าไทย ใช้ปิ่นโต สวจ.สุรินทร์ ระหว่าง เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมีนาคม 2565  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ เกียรติบัตร
16 ก.ย. 66 | รับชม : 11 ครั้ง