กลุ่มบริหารงานบุคคล

บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล
แบบขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
ระบบขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7)
1 ก.ค. 65 | รับชม : 287 ครั้ง