ปัจฉิมนิเทศ 2563

รงเรียนแร่วิทยาจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมีนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 17 คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) จำนวน 10 คน และ ผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 7 คน