วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนแร่วิทยา

    พัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐาน ก้าวทันเทคโนโลยี ผู้เรียนมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานความเป็นไทย ตามแนวทางวิถีพุทธ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะชีวิต  ทักษะอาชีพ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ส่งเสริมและพัฒนาครูสู่ความเป็นครูมืออาชีพ สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการระบบคุณภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  

6. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา


เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีศักยภาพในการใช้เทคโนโลยี และก้าวเข้าสู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล

3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม สำนึกในความเป็นไทย บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

4. ครูมีความเป็นครูมืออาชีพ มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

5. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการระบบคุณภาพ  ยึดหลักธรรมาภิบาล 

6. โรงเรียนมีเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา