ปรัชญา/คติพจน์

นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ กตญฺญูกตเวทิตา “ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายแห่งคนดี”