อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

เอกลักษณ์ ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำวิถีพุทธ
อัตลักษณ์ ความนอบน้อม