อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

เอกลักษณ์
ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำวิถีพุทธ
อัตลักษณ์
ความนอบน้อม
คำขวัญ
ประพฤติชอบ กรอปกิจด้วยความเพียร