มอบทุนเสมอภาคฯ ภายใต้สถานการณ์ Covid-19

วันที่ 29 เมษยน 2564 นางสาวศิริรัตน์ อุปถัมภ์เกื้อกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแร่วิทยา มอบทุนการศึกษานักเรียนทุนเสมอภาคเพิ่มเติม (กลุ่มรอยต่อ) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ / ค่าสมัครเรียน / ค่าเดินทางในการสมัครเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19