ฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยประเภทอัคคีภัย 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแร่ร่วมกับโรงเรียนแร่วิทยาจัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัยประเภทอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 26 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอัคคีภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ