ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนแร่วิทยา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1
10
6
16
1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
13
7
20
1
มัธยมศึกษาปีที่ 3
3
8
11
1
รวมมัธยมต้น
33
20
53
3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
7
7
14
1
มัธยมศึกษาปีที่ 5
5
12
17
1
มัธยมศึกษาปีที่ 6
4
4
8
1
รวมมัธยมปลาย
16
23
39
3
รวมทั้งหมด
49
 
43
92
6
 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565