เลื่อนกำหนดการมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนแร่วิทยา ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการรายงานตัว และการมอบนักเรียนชั้นนมัธยมศึกษาปี 1 และ 4 ปีการศึกษา 2564
จากเดิมใน วันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม 2564 เป็นวัน เวลาใหม่ดังนี้
- ชันมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น.
- ชันมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 - 16.30 น.
***นักเรียนที่สมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ให้นำหลักฐานการสมัครมาส่งในวันมอบตัวด้วย***
ประกาศ ณ วันที่ 5 
พฤษภาคม 2564
อ่านประกาศ

6 พ.ค. 64 | รับชม : 377 ครั้ง