การเปิดภาคเรียนที่1/2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของCovid-19

ประกาศโรงเรียนแร่วิทยา เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนแร่วิทยาจึงกำหนดแนวปฏิบัติและมาตรการดังนี้
31 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-12.00 น. นักเรียนชั้น ม.1 มอบตัว-รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1-3 รับหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียนและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
31 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. นักเรียนชั้น ม.4 มอบตัว-รายงานตัว นักเรียนชั้น ม.4-6 รับหนังสือเรียน-อุปกรณ์การเรียนและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน
1-11 มิถุนายน 2564 ให้นักเรียน เรียนอยู่ที่บ้านของตนเองผ่านระบบ Online / On hand โดยติดตามจากครูผู้สอนในแต่ละวิชา
14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนแร่วิทยาเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติ

ผู้ปกครองและนักเรียนที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงต้องกักตัวอย่างน้อย 14 วัน
ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

***หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***
22 พ.ค. 64 | รับชม : 317 ครั้ง