ข้อมูลบุคลากรชื่อ-สกุลนายสมโชติ นภาคเวช
ตำแหน่งช่างไม้ 4
 

เอกสาร / ผลงาน เผยแพร่

วันที่ รายการ ปีการศึกษา เอกสารประกอบ

เกียรติบัตร / รางวัล

วันที่ได้รับ รายการ ระดับ หน่วยงานที่มอบ ปีการศึกษา เอกสาร