รางวัลบุคลากร

ปีการศึกษา 2566
วันเดือนปี ชื่อรางวัล หน่วยงานที่มอบ เอกสารอ้างอิง
24 เม.ย. 2567 ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับ "รางวัลดี ระดับประเทศ" ในการประกวดโครงการจัดประกวดแข่งขันโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทําดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566 (ระดับประเทศ) สำนักงานคณธกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกียรติบัตร
16 มี.ค. 2567 งานมหกรรมวิชาการ สพม.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เกียรติบัตร
19 ก.พ. 2567 การประกวดแข่งขัน "จัดตู้พรรณไม้น้ำสวยงาม ครั้งที่ 5" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เกียรติบัตร
16 ม.ค. 2566 รางวัลครูดีเขวาสินรินทร์ เครือข่ายบริหารสถานศึกษาแบบบูรณาการเขวาสินรินทร์ เกียรติบัตรครูกุสุมา
เกียรติบัตรครูศิริญาภรณ์
22 พ.ย. 2566 เข้าร่วมโครงการทักษะอาชีพ เสริมสร้างประสบการณ์ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ เกียรติบัตร
24 พ.ย. 2566 การเลื่อนวิทยฐานะ (ครูอภิสิทธิ์) อ.ก.ค.ส. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
1 ก.ย. 2566 Smart Teacher 1/2566 สพม. สุรินทร์ เกียรติบัตร
10 ส.ค. 2566 การเลื่อนวิทยฐานะ (ครูเจษฎา, ครูศิริญาภรณ์) อ.ก.ค.ส. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ประกาศ
16 ก.ย. 66 | รับชม : 212 ครั้ง